De website Romeogoedel.today is in beheer bij mijn holdingmaatschappij R.J.G. Goedel Beheer B.V. Ik vind uw privacy erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij uiteraard aan de toepasselijke privacyregelgeving. Hoe ik dat doe kunt u lezen in deze privacyverklaring. Ik informeer u bovendien over uw rechten. Daarom raad ik u aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om deze privacyverklaring te herzien. Daarom adviseer ik u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. Wanneer ik ingrijpende wijzigingen moet aanbrengen in deze privacyverklaring zal ik u hierover informeren via mijn website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juli 2020.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor gebruikers van Romeogoedel.today

Onze contactgegevens:

R.J.G. Goedel Beheer B.V.
Gevestigd te Bavel
KvK: 20144593
Tel: 06-42600243
romeo@romeogoedel.com

Verstrekking van persoonsgegevens

  • In verband met het gebruik van mijn website of de aanvraag van informatie

Wanneer u via mijn website informatie, documenten of de nieuwsbrief aanvraagt, of formulieren invult, zal ik u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de verzochte informatie toe te sturen alsook te registreren aan wie bepaalde gebruiksrechten zijn toegekend. De gegevens worden opgeslagen op mijn eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Uw gegevens zal ik niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

  • in verband met mijn dienstverlening

Wanneer u een overeenkomst met mij aangaat, zal ik u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de overeengekomen dienst(en) uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op mijn eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Uw gegevens zal ik niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

  • ten behoeve van communicatie

Wanneer u e-mail, berichten, documenten of afbeeldingen naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik deze zal bewaren. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en/of uw verzoeken te verwerken. Deze gegevens zal ik ook niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Deze gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derden zonder expliciete toestemming.

De verstrekking van uw persoonsgegevens aan mij berust niet op een wettelijke plicht. Met andere woorden, u bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met mij te delen. Wanneer ik  echter met u een overeenkomst sluit, heb ik bepaalde persoonsgegevens van u nodig om deze uit te voeren. Wanneer u deze persoonsgegevens niet aan mij verstrekt kan ik simpelweg geen overeenkomst met u sluiten en diensten voor u uitvoeren. Om onze website te gebruiken kan ik bepaalde persoonsgegevens van u verlangen. Verstrekt u deze gegevens niet, dan kan ik niet garanderen dat mijn website naar behoren werkt.

Verwerkingsdoeleinden

De verkregen persoonsgegevens verwerk ik enkel voor de volgende doeleinden:

  • uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-gegevens, btw-nummer en IBAN-gegevens om met u te corresponderen, offertes, factureren en andere documenten noodzakelijk voor (uitvoering van) de overeenkomst naar u te sturen.
  • uw NAW-gegevens om u eventueel van tijd tot tijd een nieuwsbrief toe te sturen, of uit te nodigen voor bepaalde evenementen.
  • Indien ik u een vragen- en/of beoordelingsformulier toestuur en u deze heeft ingevuld zal ik uw naam, email en overige persoonsgegevens voortvloeiend uit het formulier verwerken met als doel het verbeteren van mijn dienstverlening.

Cookiebeleid

Op mijn website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u deze website bezoekt. Hierbij kunnen gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld over de goede werking van de website, waar u op klikt of welke gegevens u heeft achtergelaten of gedownload. Ik kan u hierdoor niet persoonlijk herleiden. Bij het gebruik van de website staan deze cookies standaard ingesteld. Indien gewenst kunt u deze cookies op elk ogenblik verwijderen. Bij het eerste gebruik van de website staan deze cookies standaard uit, raadpleeg hiervoor de handleiding in uw browser. Wanneer u uw instellingen wijzigt kunnen bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn.

Google Analytics

Om de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website bij te houden, gebruik ik Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Google plaatst hiervoor analytische cookies in uw browser en presenteert de geanonimiseerde informatie aan mij, zodat ik inzicht krijg in hoe mijn bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom heb ik met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook heb ik het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind u hier.

Derden

Tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven deel ik uw gegevens niet met derden. Ook verkoop ik uw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat ik derden inschakel die onder mijn toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden zal ik een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe ik opdracht heb gegeven.

Duur van opslag

Wanneer ik persoonsgegevens van u moet opslaan, dan doe ik dat gedurende 12 maanden gerekend vanaf het moment dat ik de gegevens heb ontvangen. Tenzij ik met u een overeenkomst heb gesloten. In dat geval heb ik uw persoonsgegevens immers nodig voor de uitvoering van die overeenkomst. Ik zal uw persoonsgegevens dan tot maximaal een jaar na beëindiging van die overeenkomst bewaren, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om ze langer te bewaren.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw gegevens omgaan. Ik adviseer u de privacyverklaring van deze derden door te nemen alvorens gebruik te maken van hun website of hun diensten.

Uw rechten

Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen per telefoon, e-mail of post.

Recht op inzage en correctie

U hebt namelijk altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die ik van u verwerk. Op uw verzoek ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik van u heb verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die ik van u verwerk, hebt u het recht deze te laten corrigeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kunt u ze volledig laten maken door mij een verklaring daartoe te sturen.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht de persoonsgegevens die ik van u verwerk door mij te laten verwijderen. Op uw verzoek zal ik zo snel als mogelijk aan dit verzoek voldoen.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

In plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens heeft u ook het recht om mij te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen dat ik de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk zal gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:

  • U de juistheid van de persoonsgegevens die ik verwerk betwist en ik die juistheid aan het controleren ben;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist door mij;
  • Ik uw persoonsgegevens niet meer nodig heb, maar u ze wél nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
  • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of mijn belangen bij de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen bij bezwaar.

Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zal ik enkel die persoonsgegevens verwerken waarvoor ik uw toestemming heb of welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen zal ik de verwerking niet beperken. Als de beperking wordt opgeheven, informeer ik u daarover.

Recht op overdraagbaarheid

Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens die ik verwerk wenst over te dragen aan een andere partij. Op uw verzoek zal ik daartoe medewerking verlenen. In dat geval kunt u ervoor kiezen om de gegevens aan u over te dragen of rechtstreeks aan die andere partij. 

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Bij een bezwaar zal ik de verwerking staken, tenzij ik dwingende gerechtvaardigde gronden heb om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kan ik een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Wanneer ik uw persoonsgegevens gebruik voor directe marketingdoeleinden, zoals aanbiedingen per e-mail, kunt u hiertegen bezwaar maken (opt-out). Ik zal dan het gebruik van uw persoonsgegevens stoppen voor deze directe marketingdoeleinden.

Intrekken toestemming voor gegevensverwerking

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door mij, in te trekken. Op uw verzoek stop ik dan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op een andere manier aanmerkelijk treft.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht hebt over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk dan hoor ik het uiteraard graag van u. Ik zal dan proberen er samen met u uit te komen.

U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Versie 15 juli 2020

Namens R.J.G. Goedel Beheer B.V.
Romeo Goedel

nl_NL

Plan een afspraak in mijn agenda

In een coach traject zijn voor mij twee dingen belangrijk. Hebben we een klik & heb ik de juiste skills in huis om je te helpen. Er is eigenlijk maar 1 manier om erachter te komen en dat is een keer uitproberen. Dus plan een gratis sessie in.